แคลไซต์ (Calcite)

แคลไซต์ (Calcite) เป็นแร่คาร์บอเนตและเป็นแร่ที่เสถียรที่สุดในกลุ่มแร่ที่มีสูตรโครงสร้างเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต มีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถทำให้เกิดการหักเหสองแนว แคลไซต์ สามารถเชื่อมโยงอารมณ์กับสติปัญญาด้วยการสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ทำให้จิตใจสงบและกระตุ้นความสามารถในการเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้น