[0015599] เกรด A โรสควอต์พีระมิดลูกบาศก์ Rose Quartz Lemurian 54 Pyramids Cube (2.5ซม.)

[0015599] เกรด A โรสควอต์พีระมิดลูกบาศก์ Rose Quartz Lemurian 54 Pyramids Cube (2.5ซม.)

฿1,450.00

Availability: มีสินค้าอยู่ 1 SKU: 0015599 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:
  • รายละเอียด

รายละเอียด

ชื่อหิน : โรสควอต์ Rose Quartz

รูปแบบ : พีระมิทรงลูกบาศก์

ขนาด : 2.5 x 2.5 x 2.5 เซนติเมตร

น้ำหนัก : 26 กรัม


The Lemurian 54 Pyramid Power Cube combines the power of the Lemurian pyramid plates with the vibration of the platonic solid geometric shape of a cube. Each piece is carefully cut and polished in the shape of a cube with each side of the cube having 9 4-sided pyramids on the 6 sides equaling 54 pyramids rising from the surfaces. The vibration of these energy pieces is simply amazing!

This Lemurian 54 Pyramid Power Cube utilizes two geometric shapes — the cube and the pyramid. The Cube can be used to focus your energies before beginning any type of healing or higher vibrational energy work. Meditating on this shape will assist in grounding your energy, regaining focus, removing tensions and easing physical stresses. The basic geometric function of a pyramid is to recycle dark, sick, negative Orgone (life energy) into light, healthy, positive Orgone. The configuration of the quartz crystals allows this to happen. This energy-regenerating quality can be used to refresh and heal the energy of a person, room, office or entire house.

This powerful geometric shape creation, the Lemurian 54 Pyramid Power Cube makes an excellent personal energy enhancement and can be used for Chakra Clearing & Balancing, Meditation, Dream work, Ceremony, Energy Grid, Activation’s, Environmental Space Clearing, and Feng Shui.

Rose quartz is often called the “Love Stone.” It’s energetic hallmark is that of unconditional love that opens the heart chakra. This makes rose quartz a stone for every type of love: self-love, family, platonic, romantic, and unconditional. As a variety of quartz, rose quartz has high energy, and this strong energy can enhance love in virtually any situation.

In the psychic and spiritual realms, rose quartz is often used to attract love, for love spells and charms. It is also used to ease the process of transition in dying to make the transition gentle and surrounded by the unconditional love of the Divine. Rose quartz can also be helpful for dream recall and dream work.

Emotionally, rose quartz is used to balance emotions and bring peace and calm. This calm emotional balance brings stress relief and easing of anxieties. All these things carry energies of forgiveness, tolerance, and compassion to the fore, enabling us to see the good in both ourselves and others.

Rose quartz is used in crystal healing to heal and release emotional wounds and traumas, even original childhood or sexual traumas. Fear, resentments, and anger can be removed. Trauma from abuse, neglect, and lack of love can be ameliorated, by bringing in Divine unconditional love and enhancing our inner awareness of such. This also brings ease of overwhelming or unreasonable guilt, bringing healing from this which we impose on ourselves.

Physically rose quartz is used in crystal healing to benefit the heart, the circulatory system, fertility, headaches, kidney disease, migraines, sexual dysfunction, sinus problems, acne, throat problems, depression, addictions, ear aches, slowing signs of aging, reducing wrinkles, spleen problems, fibromyalgia, and reaching one’s ideal weight or weight loss. Rose quartz is used for lung problems and others in the heart chakra area. Rose quartz is also helpful and protective during pregnancy and with childbirth. It is also sometimes said that rose quartz is helpful for supporting brain functions and increasing intellect.

Crystals are an extremely powerful healing and energy amplifying tool. They have the ability to absorb, store and release energy, information, light and vibrations. When held, a crystal increases the bio-magnetic field. It enhances metaphysical abilities and access to the Quantum Potential.

I also include a velvet with satin pouch for every order. Why?

Because everything has its own magical energy. And protecting your crystals to outside energies is very important.

To prevent this I have included a protective pouch especially designed for your crystals. It is designed to reflect outside energies away from the crystal and prevent it from absorbing any outside forces and from giving off its own programming. Protecting your crystal’s programming will prevent you from being influenced by other programming that is not what you currently want or need.

It is also designed to gently protect it from dust and outside pollution. This velvet with satin pouch will be included for you with every order.

Don’t forget to take your crystal with you! Spend time each day with it, asking its energies to be transferred to you. Depending on its purpose, and fragility, you may wish to place it by your side, wear the crystal, or carry it in your pocket.

credit :  http://sevensacredstones.com