ชื่อหินและแร่ที่ประเทศไทยได้ศัพท์บัญญัติชื่อแร่ดูว่ามีเยอะแค่ไหน

ชื่อหินและแร่ที่ประเทศไทยได้ศัพท์บัญญัติชื่อแร่ดูว่ามีเยอะแค่ไหน

ยังมีชื่อแร่อีกมากมายที่เกิดใหม่ อาจเป็นการค้นพบใหม่ หรือเป็นชื่อเดิมที่ตั้งอยู่ตามท้องถิ่น ก็มีชื่อที่แตกต่างกันไป บ้างก็เป็นชนิดเดียวกัน ก็ดี บางครั้งอาจเจอคนละท้องถื่นมีแร่บางตัวผสมอยู่บ้างก็ได้มีชื่อใหม่เกิดขึ้นแล้ว

มาดูกันว่าในประเทศไทยได้ บัญญัติชื่อแร่ไว้เยอะแค่ไหน

ที่มา : geminlove.com

 

A

acanthite อาแคนไทต์

achroite อะโครไอต์

acmite แอกไมต์

actinolite แอกทิโนไลต์

adamite แอดาไมต์

adularia อะดูลาเรีย

aegirine อีจิรีน [มีความหมายเหมือนกับaegirite]

aegirite อีจิไรต์ [มีความหมายเหมือนกับaegirine]

agalmatolite อะกัลมาโทไลต์

agate อะเกต

alabandite อะลาแบนไดต์

alabaster อะลาบาสเตอร์

albite แอลไบต์

alexandrite อะเลกซานไดรต์

allanite แอลลาไนต์

allophane แอลโลเฟน

almandine แอลมันดีน [มีความหมายเหมือนกับ almandite]

almandite แอลมันไดต์ [มีความหมายเหมือนกับ almandine]

alum อะลัม

alunite อะลูไนต์

amazon stone; amazonstone แอมะซอนสโตน [มีความหมายเหมือนกับ amazonite]

amazonite แอมะซอไนต์ [มีความหมายเหมือนกับ amazon stone;amazonstone]

amblygonite แอมบลิโกไนต์

amethyst แอเมทิสต์

amosite เอโมไซต์

amphibole แอมฟิโบล

analcime อะนาลไซม์[มีความหมายเหมือนกับanalcite]

analcite อะนาลไซต์ [มีความหมายเหมือนกับanalcime]

anapaite แอนาพาไอต์

anatase อะนาเทส

anauxite แอนอกไซต์

andalusite แอนดาลูไซต์

andersonite แอนเดอร์ซอไนต์

andesine แอนดีซีน

andradite แอนดราไดต์

angelite แอนเจไลต์

anglesite แองกลีไซต์

anhydrite แอนไฮไดรต์

ankerite แองเคอไรต์

annabergite แอนนาเบอร์ไกต์

anorthite อะนอร์ไทต์

anorthoclase อะนอร์โทเคลส

anthophyllite แอนโทฟิลไลต์

antigorite แอนทิโกไรต์

antimony แอนทิโมนี, พลวง

antiperthite แอนทิเพอร์ไทต์

antlerite แอนเทิลไรต์

anyolite แอนโยไลต์

apatite อะพาไทต์

aphthitalite แอฟทิทาไลต์

apophyllite อะโพฟิลไลต์

aquamarine อะความารีน

aragonite อะราโกไนต์

arcanite อาร์แคไนต์

arfvedsonite อาร์ฟเวดโซไนต์

argentite อาร์เจนไทต์

argentopyrite อาร์เจนโทไพไรต์

argyrodite อาร์จิโรไดต์

arsenic อาร์เซนิก, สารหนู

arsenolite อาร์เซโนไลต์

arsenopyrite อาร์เซโนไพไรต์

arsentsumebite อาร์เซนต์ซูเมไบต์

arthurite อาร์เทอไรต์

artinite อาร์ทิไนต์

asbestos แอสเบสทอส

astrophyllite แอสโทรฟิลไลต์

atacamite อะทาคาไมต์

attapulgite แอตทาพุลไกต์ [มีความหมายเหมือนกับ palygorskite]

augelite ออเจไลต์

augite ออไจต์

aurichalcite ออริคาลไซต์

austinite ออสทิไนต์

autunite ออทูไนต์

aventurine อะเวนจูรีน

axinite แอกซิไนต์

azoproite อะโซโพรไอต์

azurite อะซูไรต์

azurmalachite อะซูร์มาลาไคต์

 

B

babingtonite แบบิงทอไนต์

baddeleyite แบดเดเลย์ไอต์

bakerite เบเคอไรต์

baratovite แบราโทไวต์

barite แบไรต์

barkevikite บาร์คีวิไคต์

bassanite แบสซอไนต์

bastite บัสไทต์

bastnaesite บาสต์เนไซต์

bauxite บ็อกไซต์

bayldonite เบย์ลโดไนต์

beidellite ไบเดลไลต์

bementite บิเมนไทต์

benitoite เบนิโทไอต์

benstonite เบนสตอไนต์

beraunite เบอเราไนต์

berlinite เบอร์ลิไนต์

berthierite เบอร์ทิไรต์

bertrandite เบอร์แทรนไดต์

beryl เบริล

beryllonite เบริลโลไนต์

betafite บีทาไฟต์

beudantite เบอร์เดนไทต์

bikitaite บิกิทาไอต์

bindheimite บินด์ไฮไมต์

biotite ไบโอไทต์

birnessite เบอร์เนสไซต์

bismuth บิสมัท

bismuthinite บิสมูทิไนต์

bismutite บิสมูไทต์

bixbite บิกซ์ไบต์

blende เบลนด์ [มีความหมายเหมือนกับsphalerite และ zinc blende]

bloodstone บลัดสโตน [มีความหมายเหมือนกับheliotrope]

boehmite เบอห์ไมต์

boleite โบลีไอต์

boltwoodite โบลต์วูไดต์

boracite บอราไซต์

borax บอแรกซ์

bornite บอร์ไนต์

boulangerite บูแลนเจอไรต์

bournonite บอร์โนไนต์

bowenite โบวีไนต์

bowlingite โบว์ลินไกต์

brannerite แบรนเนอไรต์

braunite เบราไนต์

bravoite บราวอยต์

brazilianite บราซิเลียไนต์

brochantite โบรเชนไทต์

bromargyrite โบรมาร์จิไรต์

bronzite บรอนไซต์

brookite บรูไคต์

brucite บรูไซต์

buergerite เบอร์เกอไรต์

burbankite เบอร์แบนไคต์

burkeite เบอร์ไคต์

buttgenbachite บุตต์เจนแบไคต์

bytownite ไบโทว์ไนต์

 

C

cacoxenite แคโคซีไนต์

cahnite คาห์ไนต์

cairngorm แคร์นกอร์ม

calamine คาลาไมน์

calaverite แคลาเวอไรต์

calcite แคลไซต์

caledonite แคลิโดไนต์

californite แคลิฟอร์ไนต์

calomel คาโลเมล

cancrinite แคนคริไนต์

carletonite คาร์เลทอไนต์

carnallite คาร์นัลไลต์

carnelian คาร์เนเลียน

carnotite คาร์โนไทต์

cassiterite แคสซิเทอไรต์

cavansite แคแวนไซต์

celadonite เซลาโดไนต์

celestite เซเลสไทต์

cerargyrite เซราร์จีไรต์

cerite ซีไรต์

cerussite เซรัสไซต์

ceylonite ซีลอไนต์ [มีความหมายเหมือนกับpleonaste]

chabasite แคบาไซต์

chaistolite ไคสโทไลต์

chalcanthite คาลแคนไทต์

chalcedony คาลซิโดนี

chalcocite คาลโคไซต์

chalcophanite คาลโคฟาไนต์

chalcophyllite คาลโคฟิลไลต์

chalcopyrite คาลโคไพไรต์

chalcosiderie คาลโคซิเดอไรต์

chalybite คาลีไบต์ [มีความหมายเหมือนกับsiderite]

charoite ชาโรไอต์

chengdeite เชงเดไอต์

chert เชิร์ต

chessylite เชสซิไลต์

chiastolite ไคแอสโทไลต์

childrenite ชิลเดรไนต์

chiolite ไคโอไลต์

chloanthite คลอแอนไทต์

chlorapatite คลอราพาไทต์

chlorargyrite คลอราร์จิไรต์

chlorastrolite คลอแรสโทไลต์

chlorite คลอไรต์

chloritoid คลอริทอยด์

chondrodite คอนโดรไดต์

chromite โครไมต์

chrysoberyl คริโซเบริล [มีความหมายเหมือนกับ cymophane]

chrysocolla คริโซคอลลา

chrysolite คริโซไลต์

chrysoprase คริโซเพรส

chrysotile คริโซไทล์

churchite เชอร์ไชต์

cinnabar ซินนาบาร์

citrine ซิทริน

cleavelandite คลีฟแลนไดต์

cliffordite คลิฟฟอร์ไดต์

clinochlore ไคลโนคลอร์

clinoclase ไคลโนเคลส

clinoenstatite ไคลโนเอนสตาไทต์

clinohedrite ไคลโนฮีไดรต์

clinohumite ไคลโนฮิวไมต์

clinoptilolite ไคลนอปไทโลไลต์

clinozoisite ไคลโนซอยไซต์

cobaltite โคบอลไทต์

coesite โคไซต์

colemanite โคลมาไนต์

colemanite โคลแมนไอต์

collinsite คอลลินไซต์

collophane คอลโลเฟน [มีความหมายเหมือนกับcollophanite]

collophanite คอลโลฟาไนต์ [มีความหมายเหมือนกับ collophane]

columbite โคลัมไบต์

conichalcite โคนิคาลไซต์

connellite คอนเนลไลต์

cookeite คูไกต์

copper ทองแดง

cordierite คอร์เดียไรต์ [มีความหมายเหมือนกับ dichroite และ iolite]

cordylite คอร์ดิไลต์

cornetite คอร์เนไทต์

cornwallite คอร์นวอลไลต์

coronadite คอโรนาไดต์

corundum คอรันดัม

covellite โคเวลไลต์

crandallite แครนดาลไลต์

creedite ครีไดต์

cristobalite คริสโทบาไลต์

crocidolite โครซิโดไลต์

crocoite โครคอยต์

cryolite ไครโอไลต์

cryptomelane คริปทอมีเลน

cubanite คิวบาไนต์

cumengeite; cumengite คูเมนไจต์

cummingtonite คัมมิงโทไนต์

cuprite คิวไพรต์

cyanite ไซยาไนต์ [มีความหมายเหมือนกับ kyanite]

cyanotrichite ไซยาโนทริไคต์

cylindrite ไซลินไดรต์

cymophane ไซโมเฟน [มีความหมายเหมือนกับchrysoberyl]

 

D

danburite แดนบูไรต์

darapskite แดแรปสไกต์

datolite ดาโทไลต์

dawsonite ดอว์ซอไนต์

demantoid ดีมันทอยด์

diaboleite ไดอะโบลีไอต์

diamond เพชร

diaspore ไดอะสปอร์

dichroite ไดครอยต์ [มีความหมายเหมือน

กับ cordierite และ iolite]

dickite ดิกไคต์

dietzeite ดีต์ไซต์

digenite ไดเจไนต์

diopside ไดออปไซด์

dioptase ไดออปเทส

dolomite โดโลไมต์

domeykite โดเมย์ไคต์

dravite ดราไวต์

dufrenite ดูเฟรไนต์

duftite ดุฟไทต์

dumortierite ดูมอร์เทอไรต์

dundasite ดันแดไซต์

dyscrasite ดิสเครไซต์

dysprosium ดิสโพรเซียม

 

E

edenite อีเดไนต์

edingtonite เอดิงโทไนต์

ekmanite เอกมาไนต์

elbaite เอลเบไอต์

electrum อีเลกทรัม

elpidite เอลพิไดต์

embolite เอมโบไลต์

emerald มรกต

emery เอเมอรี

emmonsite เอมมอนไซต์

emplectite เอมเพลกไทต์

enargite อีนาร์ไกต์

enstatite เอนสตาไทต์

eosphorite อีโอสฟอไรต์

ephesite เอฟีไซต์

epididymite เอพิดิดิไมต์

epidote เอพิโดต

epistilbite เอพิสติลไบต์

epistolite เอพิสโตไลต์

epsomite เอปซอไมต์

erionite อีริโอไนต์

erythrite อีริไทรต์

ettringite เอต์ทรินไกต์

euclase ยูเคลส

eucryptite ยูคริปไทต์

eudialite; eudialyte ยูเดียไลต์

eudidymite ยูดิดิไมต์

euxenite ยูซีไนต์

 

F

faujasite เฟาจาไซต์

fayalite ฟายาไลต์

feldspar เฟลด์สปาร์

feldspathoid เฟลด์สปาทอยด์

ferberite เฟอร์เบอไรต์

fergusonite เฟอร์กูซอไนต์

ferrite เฟอร์ไรต์

ferro-edenite เฟร์โรอีเดไนต์

ferroglaucophane เฟร์โรเกลาโคเฟน

ferronatrite เฟร์โรนาไทรต์

fibrolite ไฟโบรไลต์ [มีความหมายเหมือนกับsillimanite]

fiedlerite ฟีเดลอไรต์

flint ฟลินต์

florencite โฟลเรนไซต์

fluoborite ฟลูโอบอไรต์

fluocerite ฟลูโอซีไรต์

fluorapatite ฟลูออร์อะพาไทต์

fluorite ฟลูออไรต์ [มีความหมายเหมือนกับ fluorspar]

fluororichterite ฟลูออโรริชเทอไรต์

fluorspar ฟลูออร์สปาร์ [มีความหมายเหมือนกับ fluorite]

forsterite ฟอร์สเตอไรต์

franckeite แฟรงคีไอต์

francolite แฟรนโคไลต์

franklinite แฟรงคลิไนต์

freibergite ไฟรเบอร์ไกต์

friedelite ฟรีเดไลต์

fuchsite ฟุกไซต์

fulgarite ฟุลกาไรต์

 

G

gadolinite กาโดลิไนต์

gahnite กาห์ไนต์

galaxite กาแลกไซต์

galena กาลีนา

garnet การ์เนต

garnierite การ์เนียไรต์

gaspeite แกสเพไอต์

gaylussite เกย์ลุสไซต์

gersdorffite เกอร์สดอร์ฟไฟต์

geyserite กีย์เซอไรต์

gibbsite กิบบ์ไซต์

glaserite กลาเซอไรต์

glauberite เกลาเบอไรต์

glaucochroite กลอโคโครไอต์

glaucodot กลอโคดอต

glauconite กลอโคไนต์

glaucophane กลอโคเฟน

goethite เกอไทต์

gold ทองคำ

gormanite กอร์มาไนต์

goshenite โกชีไนต์

graphite แกรไฟต์

gratonite แกรโทไนต์

greenockite กรีนอกไคต์

grossular กรอสซูลาร์ [มีความหมายเหมือนกับgrossularite]

grossularite กรอสซูลาไรต์ [มีความหมายเหมือนกับgrossular]

groutite เกราไทต์

grunerite กรูเนอไรต์

gublinite กูบลิไนต์

gudmundite กัดมันไดต์

gypsum ยิปซัม

gyrolite ไจโรไลต์

 

H

hackmanite แฮกมาไนต์

halite เฮไลต์

halloysite ฮาลลอยไซต์

hambergite แฮมเบอร์ไกต์

hanksite แฮงไซต์

hardystonite ฮาร์ดิสโทไนต์

harmotome ฮาร์โมโทม

hastingsite เฮสทิงไซต์

hausmannite เฮาส์มันไนต์

hauyne ฮอยน์ [มีความหมายเหมือนกับ hauynite]

hauynite ฮอยไนต์ [มีความหมายเหมือนกับ hauyne]

heazlewoodite ฮีเซลวูไดต์

hectorite เฮกเทอไรต์

hedenbergite เฮเดนเบอร์ไกต์

hedyphane เฮดิเฟน

heliodor; heliodore เฮลิโอดอร์

heliotrope ฮีลิโอโทรป [มีความหมายเหมือนกับ bloodstone]

helvite เฮลไวต์

hematine ฮีมาทีน

hematite ฮีมาไทต์

hemimorphite เฮมิมอร์ไฟต์

hercynite เฮอร์ซิไนต์

herderite เฮอร์เดอไรต์

hessite เฮสไซต์

hessonite เฮสโซไนต์

heulandite ฮิวแลนไดต์

hiddenite ฮิดเดไนต์

hinsdalite ฮินส์ดาไลต์

hodgkinsonite ฮอดจ์คินซอไนต์

hollandite ฮอลแลนไดต์

holmium โฮลเมียม

hopeite โฮไพต์

hornblende ฮอร์นเบลนด์

howlite ฮาวไลต์

huebnerite เฮิบเนอไรต์

humite ฮิวไมต์

huntite ฮันไทต์

hureaulite ฮิวโรไลต์

hyacinth ไฮยาซินท์ [มีความหมายเหมือนกับ jacinth]

hyaline ไฮยาไลน์

hyalite ไฮยาไลต์

hyalophane ไฮยาโลเฟน

hydrargillite ไฮดราร์จิลไลต์

hydroboracite ไฮโดรบอราไซต์

hydrogrossular ไฮโดรกรอสซูลาร์

hydromagnesite ไฮโดรแมกนีไซต์

hydrophane ไฮโดรเฟน

hydroxylapatite ไฮดรอกซิลอะพาไทต์

hydroxylbastnasite ไฮดรอกซิลบาสต์เนไซต์

hydrozincite ไฮโดรซิงไคต์

hypersthene ไฮเพอร์สทีน

 

I

iddingsite อิดดิงไซต์

idocrase ไอโดเครส [มีความหมายเหมือนกับ vesuvianite]

illite อิลไลต์

ilmenite อิลเมไนต์

ilvaite อิลวาไอต์

inderborite อินเดอร์บอไรต์

inderite อินเดอไรต์

indicolite อินดิโคไลต์ [มีความหมายเหมือนกับ indigolite]

indigolite อินดิโกไลต์ [มีความหมายเหมือนกับ indicolite]

inesite อิเนไซต์

inyoite อินโยไอต์

iolite ไอโอไลต์ [มีความหมายเหมือนกับcordierite และ dichroite]

iozite ไอโอไซต์ [มีความหมายเหมือนกับwuestite; wustite และ wüstite]

iridium อิริเดียม

iron เหล็ก

ixiolite อิกซิโอไลต์

 

J

jacinth จาซินท์ [มีความหมายเหมือนกับhyacinth]

jacobsite จาคอบไซต์

jade หยก, เจด

jadeite เจไดต์

jagoon จาร์กูน

jamesonite เจมซอไนต์

jargon จาร์กอน

jarosite จาโรไซต์

jasper แจสเพอร์

joaquinite โจอะควิไนต์

jordanite จอร์ดาไนต์

 

K

kaersutite เคอร์ซูไทต์

kaliborite แคลิบอไรต์

kandite แคนไดต์

kaolinite เคโอลิไนต์

kermesite เคอร์มิไซต์

kernite เคอร์ไนต์

kidwellite คิดเวลไลต์

kieselguh คีเซลกูห์

kieserite คีเซไรต์

kinoite คิโนไอต์

knaufite นอไฟต์

kolwezite โคลวีไซต์

kornerupine คอร์เนอรูพีน

kotoite โคโทไอต์

kovdorskite คอฟดอร์สไกต์

krennerite เครนเนอไรต์

kulanite คุลาไนต์

kunzite คุนไซต์

kurnakovite คุร์นาคอไวต์

kutnohorite คุตนอฮอไรต์

kyanite ไคยาไนต์ [มีความหมายเหมือนกับcyanite]

 

L

labradorite แลบราโดไรต์

lamprobolite แลมโพรโบไลต์

langbeinite ลางไบไนต์

lanthanite แลนทาไนต์

larderellite ลาร์เดอเรลไลต์

laueite เลาไอต์

laumontite เลามอนไทต์

laurionite ลอริโอไนต์

lautarite เลาทาไรต์

lawsonite ลอว์ซอไนต์

lazulite ลาซูไลต์

lazurite ลาซูไรต์

leadhillite เลดฮิลไลต์

lechatelierite เลอชาเทเลียไรต์

lecontite เลคอนไทต์

legrandite ลีแกรนไดต์

leifite ลีไฟต์

leonite เลโอไนต์

lepidocrocite เลพิโดโครไซต์

lepidolite เลพิโดไลต์

leucite ลูไซต์

leucophane ลูโคเฟน [มีความหมายเหมือนกับleucophanite]

leucophanite ลูโคเฟไนต์ [มีความหมายเหมือนกับleucophane]

leucoxene ลูโคซีน

libethenite ลิเบเทไนต์

liddicoatite ลิดดิโคไทต์

limonite ไลมอไนต์

linarite ลินาไรต์

liroconite ลิโรคอไนต์

lithiophilite ลิทิโอฟิไลต์

lithiophorite ลิทิโอฟอไรต์

lizardite ไลซาร์ไดต์

loellingite; lÖllingite เลิลลิงไกต์

loeweite โลวีไอต์

loparite โลพาไรต์

lorenzenite ลอเรนเซไนต์

lorimar ลอริมา

ludlamite ลัดเลไมต์

ludwigite ลุดวิไกต์

luzonite ลูซอไนต์

 

M

macphersonite แมกเฟอร์ซอไนต์

maghemite แมกฮีไมต์

magnesite แมกนีไซต์

magnetite แมกนีไทต์

malachite มาลาไคต์

malacon แมลาคอน

malayaite มาเลย์ไอต์

maldonite แมลโดไนต์

manganbabingtonite แมงแกนแบบิงทอไนต์

manganite แมงกาไนต์

manganosite แมงกาโนไซต์

marcasite มาร์คาไซต์

margarite มาร์กาไรต์

marmatite มาร์มาไทต์

martite มาร์ไทต์

massicot แมสซิคอต

maucherite เมาเชอไรต์

maxixe แมกซีซี

melanite เมลาไนต์

melanophlogite เมลาโนโฟลไกต์

melanterite เมแลนเทอไรต์

melilite เมลิไลต์

melinophane เมลิโนเฟน [มีความหมายเหมือนกับ meliphane และmeliphanite]

meliphane เมลิเฟน [มีความหมายเหมือนกับmelinophane และmeliphanite]

meliphanite เมลิฟาไนต์ [มีความหมายเหมือนกับmelinophane และ meliphane]

mendozite เมนโดไซต์

meneghinite เมเนกิไนต์

mesolite เมโซไลต์

meta-ankoleite เมทาแองโคลีไอต์

meta-autunite เมทาออทูไนต์

meta-torbernite เมทาทอร์เบอร์ไนต์

meta-uranocircite เมทายูราโนเซอร์ไคต์

meta-variscite เมทาวาริสไซต์

meta-zeunerite เมทาซูเนอไรต์

miargyrite ไมอาร์จิไรต์

mica ไมกา

microcline ไมโครไคลน์

microlite ไมโครไลต์

microperthite ไมโครเพอร์ไทต์

milarite มิลาไรต์

millerite มิลเลอไรต์

millisite มิลลิไซต์

mimetene มิเมทีน [มีความหมายเหมือนกับmimetesite และ mimetite]

mimetesite มิเมทีไซต์ [มีความหมายเหมือนกับmimetene และ mimetite]

mimetite มิเมไทต์ [มีความหมายเหมือนกับmimetene และ mimetesite]

minasgeraisite มินาสเจไรไซต์

minium มิเนียม

mirabilite มิราบิไลต์

mixite มิกไซต์

moctezumite มอกเทซูไมต์

mohavite โมฮาไวต์

moissanite มอยส์ซอไนต์

moldavite มอลดาไวต์

molybdenite โมลิบดีไนต์

monazite โมนาไซต์

montebrasite มอนทิบราไซต์

monticellite มอนทิเซลไลต์

montmorillonite มอนต์มอริลโลไนต์

mordenite มอร์เดไนต์

morganite มอร์แกไนต์

morion มอเรียน

moschellandsbergite มอเชลแลนดส์เบอร์ไกต์

mottramite มอตทราไมต์

mullite มุลไลต์

murmanite เมอร์มาไนต์

muscovite มัสโคไวต์

 

N

nacrite เนไครต์

nagyagite นอจยาไกต์

nahcolite นาห์โคไลต์

narsarsukite นาร์ซาร์ซุไคต์

natrochalcite นาโทรคาลไซต์

natrojarosite นาโทรจาโรไซต์

natrolite เนโทรไลต์

natron เนทรอน

nealite เนียไลต์

neodymium นีโอดิเมียม

nephiline เนฟิลีน

nephrite เนไฟรต์

neptunite เนปทูไนต์

nesquehonite เนสควิโฮไนต์

niccolite นิกโคไลต์

nickeline นิกเกไลน์

niter; nitre ไนเตอร์

nitratine ไนทราทีน

nitre; niter ไนเตอร์

nontronite นอนโทรไนต์

norbergite นอร์เบอร์ไกต์

northupite นอร์ทูไพต์

nosean โนเซียน [มีความหมายเหมือนกับnoselite]

noselite โนซีไลต์ [มีความหมายเหมือนกับnosean]

novaculite โนวาคิวไลต์

nsutite ซูไทต์

 

O

odontolite โอดอนโทไลต์

offretite ออฟเฟรไทต์

okenite โอเคไนต์

oligoclase โอลิโกเคลส

olivenite โอลิเวไนต์

olivine โอลิวีน [มีความหมายเหมือนกับperidot]

omphacite ออมฟาไซต์

onyx โอนิกซ์

opal โอพอล, โอปอ

opalite โอพาไลต์

orcelite ออร์เซไลต์

orpiment ออร์พิเมนต์

orthite ออร์ไทต์

orthoclase ออร์โทเคลส

osbornite ออสบอร์ไนต์

osumilite โอซุมิไลต์

otavite โอเทไวต์

ottrelite ออตเทรไลต์

 

P

pachnolite แพกโนไลต์

padparadscha แพดพาแรดชา

pagodite พาโกไดต์

palladium แพลเลเดียม

palygorskite แพลิกอร์สไกต์ [มีความหมายเหมือนกับattapulgite]

pandermite แพนเดอร์ไมต์ [มีความหมายเหมือนกับpriceite]

papagoite พาพาโกไอต์

paradamite พาราดาไมต์

paragonite พาราโกไนต์

parasymplesite พาราซิมพลิไซต์

paravauxite พาราว็อกไซต์

pargasite พาร์กาไซต์

parisite แพริไซต์

pectolite เพกโทไลต์

penninite เพนนิไนต์

pentlandite เพนต์แลนไดต์

periclase เพริเคลส

peridot เพริดอต [มีความหมายเหมือนกับolivine]

perovskite เพอรอฟสไกต์

perthite เพอร์ไทต์

petalite เพทาไลต์

pharmacolite ฟาร์มาโคไลต์

pharmacosiderite ฟาร์มาโคซิเดอไรต์

phenakite เฟเนไคต์

phengite เฟนไกต์

phillipsite ฟิลลิปไซต์

phlogopite โฟลโกไพต์

phosgenite ฟอสจีไนต์

phosphophyllite ฟอสโฟฟิลไลต์

phosphorite ฟอสฟอไรต์

phosphuranylite ฟอสฟูแรนิไลต์

picotite พิโคไทต์

picromerite พิโครเมอไรต์

piedmontite พิดมอนไทต์

pigeonite พิจิโอไนต์

pinite ไพไนต์

pinnoite พินโนไอต์

pitchblende พิตช์เบลนด์

plagioclase แพลจิโอเคลส

plancheite แพลนชีไอต์

plasma พลาสมา

platinum แพลทินัม

plattnerite แพลตต์เนอไรต์

pleonaste พลีโอนาสต์ [มีความหมายเหมือนกับceylonite]

plumbago พลัมบาโก

polianite พอเลียไนต์

pollucite พอลลูไซต์

polybasite พอลิเบไซต์

polyhalite พอลิเฮไลต์

polylithionite พอลิลิทิโอไนต์

portlandite พอร์ตแลนไดต์

potash โพแทช

powellite เพาเวลไลต์

praeseodymium แพรซิโอดิเมียม

prase เพรส

prehnite พรีห์ไนต์

priceite ไพรไซต์ [มีความหมายเหมือนกับpandermite]

probertite โพรเบอร์ไทต์

promethium โพรมิเทียม

proustite พรูสไทต์

pseudoboleite ซูโดโบลีไอต์

pseudobrookite ซูโดบรูไคต์

pseudomalachite ซูโดมาลาไคต์

psilomelane ไซโลมิเลน

pucherite พูเชอไรต์

pumpellyite พัมเพลล์ไยต์

purpurite เพอร์พูไรต์

pyrargyrite ไพราร์จีไรต์

pyrite ไพไรต์

pyroaurite ไพโรออไรต์

pyrochlore ไพโรคลอร์

pyrolusite ไพโรลูไซต์

pyromorphite ไพโรมอร์ไฟต์

pyrope ไพโรป

pyrophyllite ไพโรฟิลไลต์

pyroxene ไพรอกซีน

pyrrhotite พิร์โรไทต์

 

Q

quartz ควอตซ์

 

R

raite เรไอต์

rammelsbergite แรมเมลส์เบอร์ไกต์

ramsdellite แรมส์เดลไลต์

realgar รีอัลการ์

renierite เรเนียไรต์

rhabdophane แรบโดเฟน

rheniite รีนิไอต์

rhodizite โรดิไซต์

rhodochrosite โรโดโครไซต์

rhodolite โรโดไลต์

rhodonite โรโดไนต์

richterite ริชเทอไรต์

riebeckite รีเบกไคต์

rockbridgeite ร็อกบริดไจต์

romanechite โรมาเนไคต์

rosasite โรแซไซต์

roselite โรเซไลต์

rubellite รูเบลไลต์

ruby ทับทิม

rutile รูไทล์

 

S

safflorite แซฟฟลอไรต์

sainfeldite เซนเฟลไดต์

salite ซาไลต์

samarskite ซามาร์สไกต์ [มีความหมายเหมือนกับuranotantalite]

sanbornite แซนบอร์ไนต์

sanidine ซานิดีน

saponite ซาโพไนต์

sapphire แซปไฟร์

sapphirine แซปไฟรีน

sard ซาร์ด

sardonyx ซาร์โดนิกซ์

sartorite ซาร์ทอไรต์

sassolite แซสโซไลต์

satin spar ซาทินสปาร์

saussurite ซอสซูไรต์

scapolite สแกโพไลต์

scheelite ชีไลต์

schmitterite ชมิตเทอไรต์

scholzite ชอลไซต์

schorl ชอร์ล

schorlite ชอร์ไลต์

scolecite สกอลิไซต์

scorodite สกอโรไดต์

scorzalite สกอร์ซาไลต์

searlesite เซิร์ลไซต์

selenite เซเลไนต์

sellaite เซลเลไอต์

senarmontite เซนาร์มอนไทต์

sepiolite ซีพิโอไลต์

serandite เซอแรนไดต์

sericite เซริไซต์

serpentine เซอร์เพนทีน

shattuckite แชตทักไกต์

shortite ชอร์ไทต์

siderite ซิเดอไรต์ [มีความหมายเหมือนกับchalybite]

sienna เซียนนา

silica ซิลิกา

sillimanite ซิลลิมาไนต์ [มีความหมายเหมือนกับfibrolite]

silver เงิน

simpsonite ซิมป์ซอไนต์

sinhalite ซินฮาไลต์

sklodowskite สกลอดอว์สไกต์

skutterudite สกุตเทอรูไดต์

smaltite สมอลไทต์

smectite สเมกไทต์

smithsonite สมิทซอไนต์

sodalite โซดาไลต์

sodaniter โซดาไนเตอร์

spangolite สแปนโกไลต์

sperrylite สเปอร์ริไลต์

spessartine สเปสซาร์ทีน [มีความหมายเหมือนกับ spessartite]

spessartite สเปสซาร์ไทต์ [มีความหมายเหมือนกับ spessartine]

sphaerocobaltite สฟีโรโคบอลไทต์

sphalerite สฟาเลอไรต์ [มีความหมายเหมือนกับ blende และ zinc blende]

sphene สฟีน [มีความหมายเหมือนกับtitanite]

spinel สปิเนล

spodumene สปอดูมีน

spurrite สเปอร์ไรต์

stannite สแตนไนต์

stassfurtite สตัสส์เฟอร์ไทต์

staurolite สตอโรไลต์

steatite สตีไทต์ [มีความหมายเหมือนกับ talc]

stellerite สเตลเลอไรต์

stephanite สเตฟาไนต์

stibarsen สติบาร์เซน

stibiconite สติบิโคไนต์

stibiotantalite สติบิโอแทนทาไลต์

stibnite สติบไนต์

stichtite สติชไทต์

stilbite สติลไบต์

stishovite สติโชไวต์

strengite สเตรนไจต์

strontianite สตรอนเชียไนต์

strunzite สตรันไซต์

struverite สตรูเวอร์ไรต์

sturmanite สเตอร์มาไนต์

suanite ซูแอไนต์

sugilite ซูจิไลต์

sulphohalite ซัลโฟเฮไลต์

sulphur กำมะถัน

suolunite ซูโอลูไนต์

susannite ซูแซนไนต์

sussexite ซัสเซไซต์

suzorite ซูซอไรต์

svanbergite สแวนเบอร์ไจต์

sylvanite ซิลวาไนต์

sylvite ซิลไวต์

symplesite ซิมพลิไซต์

synchysite ซินคิไซต์

syngenite ซินเจไนต์

 

T

taaffeite ทาฟ์ไฟต์

tachhydrite แทกไฮไดรต์

tainiolite เทนิโอไลต์

talc ทัลก์ [มีความหมายเหมือนกับ steatite]

tamarugite แทเมอรูไกต์

tantalite แทนทาไลต์

tanzanite แทนซาไนต์

tapiolite แทพิโอไลต์

tarbuttite ทาร์บุตไทต์

teallite ทีลไลต์

tennantite เทนแนนไทต์

tenorite เทนอไรต์

tephroite เทโฟรไอต์

teruggite เทรุกไกต์

tetrahedrite เททราฮีไดรต์

thaumasite เทามาไซต์

thenardite เทนาร์ไดต์

thermonatrite เทอร์โมเนไทรต์

thomsonite ทอมซอไนต์

thorianite ทอเรียไนต์

thorite ทอไรต์

thorogummite ทอโรกุม์ไมต์

thulite ทูไลต์

thuringite ทูริงไกต์

tinaksite ทินักไซต์

tincal ทินคัล

tincalconite ทินคัลโคไนต์

titanaugite ไททันออไจต์

titanite ไททาไนต์ [มีความหมายเหมือนกับsphene]

titanomagnetite ไททาโนแมกนีไทต์

topaz โทแพซ

topazolite โทแพโซไลต์

torbernite ทอร์เบอร์ไนต์

toseki โทะเซะกิ

tourmaline ทัวร์มาลีน

tremolite เทรโมไลต์

tridymite ทริดิไมต์

triphylite ไทรฟิไลต์

tripoli ตริโปลี

trona โทรนา

tsavorite ซาวอไรต์

tschermakite เชอร์มาไคต์

tsumebite ซูเมไบต์

tunellite ทูเนลไลต์

turquoise เทอร์คอยส์

tychite ไทไคต์

tysonite ไทซอไนต์

tyuyamunite ทียูยามูไนต์

 

U

ulexite ยูเลกไซต์

ullmannite อัลล์มันไนต์

unakite ยูนาไคต์

uralborite อูราลบอไรต์

uralite อูราไลต์

uraninite ยูเรนิไนต์

uranocircite ยูรานอเซอร์ไคต์

uranophane ยูแรโนเฟน

uranopilite ยูราโนไพไลต์

uranotantalite ยูราโนแทนทาไลต์ [มีความหมายเหมือนกับ samarskite]

utahlite ยูทาห์ไลต์ [มีความหมายเหมือนกับvariscite]

uvarovite อูวาโรไวต์

uvite ยูไวต์

 

V

valentinite แวเลนทิไนต์

vanadinite วานาดิไนต์

vanthoffite แวนต์ฮอฟไฟต์

variscite วาริสไซต์ [มีความหมายเหมือนกับutahlite]

varlamoffite วาร์ลามอฟไฟต์

vauxite ว็อกไซต์

veatchite วีต์ไชต์

verdelite เวอร์ดีไลต์

verdite เวอร์ไดต์

vermiculite เวอร์มิคิวไลต์

vernadite เวอร์แนไดต์

vesuvianite วีซูเวียไนต์ [มีความหมายเหมือนกับidocrase]

violaite ไวโอลาไอต์

violan ไวโอลาน

violarite ไวโอลาไรต์

vivianite วิเวียไนต์

volborthite วอลบอร์ไทต์

vonsenite วอนเซไนต์

 

W

wairakite ไวราไคต์

walpurgite วอลเพอร์ไจต์

wardite วอร์ไดต์

wavellite เวเวลไลต์

weloganite เวโลกาไนต์

wernerite เวอร์เนอไรต์

whewellite ฮีเวลไลต์

whiteite ไวไทต์

whitlockite วิตล็อกไกต์

willemite วิลเลไมต์

witherite วิเทอไรต์

wolfeite วุลไฟต์

wolframite วุลแฟรไมต์

wollastonite โวลลาสโทไนต์

woodhouseite วุดเฮาไซต์

wuestite; wustite วูสไทต์ [มีความหมายเหมือนกับiozite และ wüstite ]

wulfenite วุลฟีไนต์

wurtzite เวิร์ตไซต์

wustite; wuestite วูสไทต์ [มีความหมายเหมือนกับiozite และ wüstite]

wüstite วึสไทท์ [มีความหมายเหมือนกับiozite และ wustite; wuestite]

 

X

xenotime ซีโนไทม์

xonotlite โซโนตไลต์

 

Y

yttrotantalite อิตโทรแทนทาไลต์

yuksporite ยุกสพอไรต์

 

Z

zeolite ซีโอไลต์

zeunerite ซูเนอไรต์

zinc blende ซิงก์เบลนด์ [มีความหมายเหมือนกับ

blende และ sphalerite]

zincite ซิงไซต์ [มีความหมายเหมือนกับzinkite]

zinkenite ซิงเคไนต์

zinkite ซิงไคต์ [มีความหมายเหมือนกับzincite]

zinnwaldite ซินน์วอลไดต์

zippeite ซิป์เพไอต์

zircon เซอร์คอน

zirconia เซอร์โคเนีย

zoisite ซอยไซต์

Share this post