หยก (Jade) สีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ร่ำรวย เป็นอัญมณีที่ชาวจีนเชื่อมั่นและศรัทธามากว่าหลายพันปี หยก หรือ ยู่ ในภาษาจีนกลาง หรือ เง็ก ในภาษาจีนแต้จิ๋ว คือ อัญมณีที่ชาวจีนยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม 5 ประการ คือ ใจบุญ สมถะ กล้าหาญ ยุติธรรม และมีสติปัญญา