กลุ่มแร่ซุปเปอร์เซเว่น Super 7

ซุปเปอร์เซเว่น คุณสมบัติของแร่สุดยอดทั้ง 7 Amethyst,  Crystal Quartz, Smokey Quartz  , Cacoxenite , Goethite , Lepidocrosite  , Rutile