จี้ต้นไม้แห่งชีวิต (Tree of Life)

จี้ต้นไม้แห่งชีวิต (Tree of Life) เป็นสัญญาลักษณ์ของการมีอายุที่ยืนยาว เมื่อนำมาประกอบกับหินมงคลชนิดต่างๆ จะยิ่งส่งเสริม โชคลาภ บารมี ความสำเร็จ ตามความหมายของหินแต่ละชนิด