อะความารีน Aquamarine

อะความารีน (Aquamarine) เป็นหินประจําเดือนเกิดของคนราศีมีน ช่วยบําบัดร่างกาย จิตใจ ลดความโกรธ จิตใจสงบ เพิ่มพูนความฉลาด ทําให้การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นดีขึ้น ลดความกลัว ปรับปรุงความเชื่อมั่นในตัวเองและกล้ายืนหยัดใน สถานภาพที่เป็นอยู่อย่างไม่หวั่นไหว ช่วยลดอาการเครียด ทําให้จิตใจสงบ