เซเลสไทน์ (Celestine)

เซเลสไทน์ (Celestine) หินที่มีพลังในการรักษาความสมดุลย์ทางด้านอารมณ์, ระบบประสาท คลายความตรึงเคลียด เสริมความมั่นใจ ความกล้าในการกระทำสิ่งต่างๆ ทั้งยังสามารถหลอมจิตใจกับกายให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้สามารถบรรลุถึงความสำเร็จนั้นๆได้