โฮเลย์สโตน Holey Stone

โฮเลย์สโตน Holey Stone หินแม่น้ำโขงมีรู พบได้ตามบริเวณลําธารทะเล หรือบริเวณนํ้าตกและถูกกระแสนํ้าหรือ กระแสลมกัดเซาะ กร่อนจนทะลุเป็นรู สมัยโบราณชาวอังกฤษได้ใช้ ริ้บบิ้นแดงร้อยโฮเลย์สโตนแขวนไว้เหนือเตียงเพื่อป้องกันภัยและฝันร้าย