เซ็ปแทเรี่ยน (Septarian)

เซ็ปแทเรี่ยน (Septarian) เป็นหินโบราณ มีอีกชื่อว่าหินมังกรหรือ (dragon stone) ก่อตัวจากดินเหนียวกลายเป็นหินแข็งที่มีสีเหลืองของคัลไซท์อยู่ตรงกลาง มี อรากอนไนท์ เป็นเส้นๆสีน้าตาลกระจายอยู่ทั่วไปส่วนสีเทานั้นจะเป็นพวกไลม์สโตนหรือหินปูนปนอยู่ จะทำให้เกิดการพัฒนาของอำนาจจิตให้มีการหยั่งรู้ล่วงหน้า มีพลังจิตทำให้เกิดความสงบในจิตใจช่วยเหลือการพูดในที่สาธารณะและทำให้เกิดความมั่นใจเวลาพูดต่อหน้าฝูงชน มีความอดทน อดกลั้น ใจกว้างและให้อภัย รักษาอารมณ์ให้มั่นคงไม่อ่อนไหว