ชาแมนสโตน ( Shaman Stone) Moqui Marbles จากยูทาห์

ชาแมนสโตน (Shaman Stone) Moqui Marbles จากยูทาห์ หินลึกลับ  เป็นหินเฮมาไทธ์ ที่ค้นพบใน Navajo Sandstone Formation of Utah ถูกตั้งชื่อโดยกลุ่ม Moqui Indian ที่อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินนั้นซึ่งเป็นผู้ค้นพบหินดังกล่าว